›  ΒιβλίαΠαραφυσικά φαινόμενα  Απόκρυφες επιστήμες  
Αποκρυφισμός
Αστρολογία
Μαγεία
Μελλοντολογία
Παραψυχολογία
Πνευματισμός
Σατανισμός
Υπνωτισμός
Φαντάσματα
Χειρομαντεία
Ψυχική έρευνα